2003 V 1100 PASPASSENGER BUDDY SEAT YAMAHA STAR noalqy944-Socks